fbpx

Warunki umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej organizowanej przez Orbis Express Travel z siedzibą w Australii, shop 8, 48 George St, Parramatta NSW2150.

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Orbis Express Travel z siedzibą w Australii, shop 8, 48 George St, Parramatta NSW2150 zwane dalej Warunkami Uczestnictwa, stanowią integralną część Umowy Zgłoszenia, zwanej dalej Umową.
 2. Warunki Uczestnictwa określają zasady uczestnictwa klientów, zwanych dalej Uczestnikami, w imprezach organizowanych przez Orbis Express Travel z siedzibą w Australii, shop 8, 48 George St, Parramatta NSW2150 zwanego dalej Organizatorem.

§2. Zawarcie umowy

 1. Zawarcie umowy z Orbis Express Travel następuje z chwilą zapoznania się z niniejszymi warunkami uczestnictwa oraz podpisania przez Uczestnika i przedstawiciela Organizatora umowy. Za osoby niepełnoletnie umowę podpisuję ich przedstawiciele ustawowi.
 2. W przypadku zamówień zbiorowych Umowę podpisuje Uczestnik zgłaszający – osoba upoważniona do reprezentowania pozostałych Uczestników.

§3. Cena imprezy i jej zmiana

 1. Cena imprezy turystycznej ustalana jest indywidualnie dla każdej imprezy. Jej wysokość oraz warunki płatności określone są w Umowie.
 2. Cena imprezy nie obejmuje kosztów uzyskania paszportu, wizy, szczepień ochronnych, dodatkowych ubezpieczeń itp, a odpowiedzialność za ich uzyskanie spoczywa na Uczestniku.
 3. Cena ustalona w umowie może zostać podwyższona w przypadku:
  • wzrostu kosztów transportu;
  • wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych;
  • wzrost kursu walut;
  • o ile Organizator udokumentuje wpływ na podwyższenie ceny jednej z w/w okoliczności.
 4. Cena ustalona w umowie nie może zostać podwyższona w okresie 20 dni przed datą wyjazdu.

§4. Zmiana warunków umowy, odwołanie imprezy

 1. Organizator przed rozpoczęciem imprezy turystycznej ma prawo do
  zmiany istotnych warunków umowy z przyczyn niezależnych od
  Organizatora.
 2. O każdej zmianie istotnych warunków umowy (termin, miejsce pobytu, zakwaterowanie, wyżywienie, środek transportu itp.) Organizator powiadomi Uczestnika niezwłocznie po ich zaistnieniu listem, faxem lub emailem.
 3. Uczestnik zawiadomiony przez Organizatora o zmianie warunków umowy powinien niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni poinformować Organizatora czy:
  • przyjmuje proponowaną zmianę umowy albo b) odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej.
 4. Jeżeli Uczestnik nie poinformuje Organizatora w terminie o odstąpieniu od umowy – przyjmuje się, że wyraził zgodę na zmienione warunki,
 5. Organizator ma zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu decyzji władz państwowych, działania siły wyższej. W takim przypadku Uczestnik otrzyma zwrot wniesionej opłaty za imprezę turystyczną. Organizator powiadomi Uczestnika o ewentualnym odwołaniu imprezy w ciągu 2 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających odwołanie imprezy turystycznej.
 6. Jeżeli Organizator odwołuje imprezę turystyczną z przyczyn niezależnych od Uczestnika, albo Uczestnik odstępuje od umowy zgodnie z ust., 2 Uczestnik ma prawo według swojego wyboru:
  • uczestniczyć w zaproponowanej imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba, że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie, albo
  • żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych opłat.
 7. Klient nie może dochodzić odszkodowania za niewykonanie umowy, jeżeli odwołanie imprezy turystycznej nastąpiło z powodu zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż określona w umowie a Organizator powiadomił o tym Uczestnika na piśmie w oznaczonym w umowie terminie.

§5. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków uczestnika

 1. Uczestnik może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.
 2. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków z umowy jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Uczestnik zawiadomi go o tym na co najmniej 35 dni przed rozpoczęciem imprezy.
 3. Uczestnik i osoba przejmująca jego uprawnienia solidarnie odpowiadają za:
  • nie uiszczoną cześć ceny imprezy turystycznej oraz
  • wszystkie koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany uczestnika imprezy.

§6. Rezygnacja z uczestnictwa

 1. Uczestnik może z własnej inicjatywy zrezygnować z udziału w imprezie, składając oświadczenie pisemne. Za datę rezygnacji decydującej o naliczeniu kosztów przyjmuje się dzień wpływu stosownego dokumentu.
 2. Koszty rezygnacji są naliczane również w przypadku rezygnacji z imprez przez Uczestnika, z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, w tym również z powodu:
  • odmowy wydania paszportu lub wizy,
  • braku dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy,
  • niedotrzymania określonych w Umowie terminów płatności przez Uczestnika,
  • nieprzybycia na miejsce zbiórki, e) choroby i innych przypadków losowych,
  • uniemożliwienie przekroczenia granicy przez służby graniczne lub celne, itp.
 3. Koszty rezygnacji z imprezy, które Uczestnik jest zobowiązany zapłacić uzależnione są od ceny imprezy, tego na ile dni przed rozpoczęciem imprezy została złożona rezygnacja i uwzględniają szacunkowo określone wynagrodzenie Organizatora za poczynione przygotowania i dokonane nakłady. Organizator wprowadza zryczałtowane stawki odpłatności za rezygnację z wyjazdu, które ma obowiązek pobrać w przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w imprezie. Stawki te są następujące:
  • powyżej 45 dni przed rozpoczęciem – do 1000,00 PLN/os,
  • od 45 do 22 dni przed rozpoczęciem – do 25% ceny imprezy,
  • od 21 do 15 dni przed rozpoczęciem – do 35% ceny imprezy,
  • od 14 do 7 dni przed rozpoczęciem – do 55% ceny imprezy,
  • od 6 dni przed rozpoczęciem – rzeczywiste koszty poniesione przez Organizatora w związku z organizacją imprezy turystycznej, nie mniej niż 80% ceny imprezy.
 4. Jeżeli Uczestnik nie poinformuje Organizatora w terminie o odstąpieniu od umowy – przyjmuje się, że wyraził zgodę na zmienione warunki,
 5. Organizator ma zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu decyzji władz państwowych, działania siły wyższej. W takim przypadku Uczestnik otrzyma zwrot wniesionej opłaty za imprezę turystyczną. Organizator powiadomi Uczestnika o ewentualnym odwołaniu imprezy w ciągu 2 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających odwołanie imprezy turystycznej.

§7. Obowiązki i odpowiedzialność stron

 1. Organizator zobowiązuje się zrealizować umowę o świadczenie usług turystycznych z zachowaniem należytej staranności, przy jednoczesnym uwzględnieniu zawodowego i profesjonalnego charakteru prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
 2. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, chyba że jest to spowodowane wyłącznie:
  • działaniem lub zaniechaniem Uczestnika,
  • działaniami lub zaniechaniami osób trzecich nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było uniknąć,
  • siłą wyższą.
 3. Organizator w czasie trwania imprezy turystycznej jest obowiązany w miejsce wadliwego świadczenia wykonać odpowiednie świadczenie zastępcze, bez obciążania klienta dodatkowymi kosztami. W razie niemożności wykonania świadczenia zastępczego, Uczestnik może żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania umowy, chyba, że niemożność wykonania świadczenia zastępczego jest spowodowana wyłącznie
  1. działaniami lub zaniechaniami osób trzecich nieuczestniczących w wykonywaniu świadczenia zastępczego, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było uniknąć
  2. siłą wyższą
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody Klienta wynikłe z powodu przedłużenia się podróży do miejsca pobytu i podróży powrotnej, z przyczyn niezależnych od Organizatora (np. opóźnienia w przejściach granicznych, złe warunki atmosferyczne, nieprzewidziane awarie itp.).
 5. Organizator nie odpowiada za wady świadczeń, o których Klient wiedział w chwili zawierania umowy.
 6. Organizator zgodnie z brzmieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa ogranicza swa odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej do dwukrotnej ceny imprezy turystycznej względem każdego Klienta, z tym, że ograniczenie to nie dotyczy szkód na osobie.
 7. Uczestnik odpowiedzialny jest za:
  • posiadanie ważnego paszportu przez cały czas trwania imprezy turystycznej oraz okres 6 miesięcy po jej zakończeniu,
  • posiadania ważnej wizy,
  • spełnianie innych podobnych wymogów upoważniających do pobytu w danym państwie na terytorium którego odbywać będzie się impreza turystyczna,
  • posiadanie wydanych przez Organizatora dokumentów podróży,
  • do zawiadomienia Organizatora o zmianie nazwiska, adresu lub wymianie paszportu.
  • spełnienie innych wymogów w szczególności zdrowotnych umożliwiających mu udział w imprezie turystycznej bez uszczerbku dla swojego zdrowia oraz zdrowia innych jej uczestników.
 8. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do zaleceń pilota, jak również przestrzegać przepisów prawa obowiązującego w Polsce na terenie krajów pobytu na imprezie turystycznej. Organizator nie odpowiada za konsekwencje wynikłe z naruszenia przez Klienta tych przepisów.
 9. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną wobec Organizatora i jego kontrahentów za wyrządzone przez siebie szkody.
 10. Uczestnicy imprezy turystycznej obejmującej przelot samolotem powinni stawić się na lotnisku na co najmniej dwie godziny przed planowanym odlotem.
 11. Podawane godziny przelotów zarówno w momencie rezerwacji jak i na dokumentach podróży są godzinami przewidywanymi i mogą ulec istotnej zmianie (ze względu na przejściowe przeciążenia międzynarodowych korytarzy powietrznych, strajki lub inne przyczyny operacyjne niezależne od Organizatora). Najpóźniej na trzy dni przed wylotem Klient obowiązany jest potwierdzić godzinę wylotu na lotnisku lub u Organizatora. Jeżeli Klient takiego potwierdzenia nie dokona, zaś Organizator z powodów od siebie niezależnych, nie będzie mógł przekazać Uczestnikowi informacji o zmianie godziny wylotu pod wskazanym w umowie adresem i/lub numerem telefonu, Organizator nie będzie ponosić wobec Klienta odpowiedzialności z tego tytułu.
 12. Uczestnik, który utrudnia swoim zachowaniem udział w imprezie turystycznej Organizatorowi lub innym uczestnikom imprezy, może zostać wyłączony z udziału w imprezie.
 13. Przed zastosowaniem sankcji, o której mowa w ust. poprzedzającej , Organizator wzywa uczestnika dopuszczającego się naruszeń, do ich zaprzestania na piśmie, wskazując jednocześnie rodzaj naruszenia.
 14. Uczestnik, który pomimo pisemnego wezwania dopuszcza się dalszych zachowań utrudniających udział w imprezie turystycznej, może zostać z niej przez Organizatora wyłączony w trybie natychmiastowym.
 15. W przypadku wyłączenia uczestnika z przyczyn określonych w ust. 12, 13, 14, 15 cena uiszczona przez tego uczestnika nie podlega zwrotowi. Ponadto Organizator zachowuje uprawnienie do żądania naprawienia szkody z tego tytułu wynikłej na zasadach ogólnych.

§8. Organizator

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Klienta za szkody z tytułu opóźnień i innych nieregularności czy zakłóceń związanych z przewozem lotniczym pasażerów i ich bagażu, jeżeli tylko nastąpiły one z przyczyn całkowicie niezależnych od ORGANIZATORA, ani osób działających w jego imieniu.

§9. Odpowiedzialność linii lotniczych, przewoźnika

 1. Loty samolotem podlegają warunkom zawartym w Konwencji Warszawskiej z 1929 roku oraz zmianom i aneksom do umów międzynarodowych.
 2. Reklamacje dotyczące zaginięcia lub uszkodzenia przewożonych bagaży należy składać w formie pisemnej w biurze linii lotniczych. Termin składania reklamacji wynosi 7 dni od daty stwierdzenia zaginięcia lub uszkodzenia.
 3. W dniu wylotu Uczestnicy są zobowiązani stawić się na lotnisku najpóźniej na 2 godziny przed wylotem, jeżeli nie otrzymali innej informacji od Organizatora. W dniu wyjazdu autokarem Uczestnicy są zobowiązani stawić się na stanowisku odjazdu autokaru na pół godziny przed jego odjazdem.
 4. Ilość bagażu, który można zabrać do samolotu oraz dopłaty za nadbagaż są każdorazowo określane w zależności od linii lotniczych jakimi podróżuje Uczestnik.

§10. Reklamacje

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Organizatora Uczestnik może złożyć reklamacje.
 2. Reklamacje należy zgłosić niezwłocznie w trakcie trwania imprezy turystycznej pisemnie pilotowi, a po powrocie reklamacja powinna być złożona pisemnie Organizatorowi w terminie 14 dni od daty zakończenia imprezy.
 3. Reklamacja powinna zawierać przedstawienie okoliczności faktycznych uzasadniających jej złożenie oraz żądanie Uczestnika.
 4. Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.

§11. Postanowienia końcowe

 1. Jeżeli umowa w sposób odmienny od niniejszych warunków uczestnictwa reguluje poszczególne kwestie – stosuje się postanowienia umowy.
 2. Wszelkich zmian w Umowie należy dokonywać pisemnie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.
 3. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy o Usługach Turystycznych i Kodeksu Cywilnego.

☀️ Let’s get ready for traveling – sign up for the waiting list 👈

Let’s get ready for traveling ☀️

Would you like to be notified the moment we start our tours? Sign up for the waiting list

  Your Email (required)